Historie

Historie

De Stichting Garantiefonds voor Bedrijfskredieten is in 1979 opgericht met het doel het bevorderen van investeringen in alle bedrijfstakken, met uitzondering van de handel. Zij heeft als taakopdracht meegekregen dit doel te bereiken door het onder bepaalde voorwaarden verstrekken van garanties ten behoeve van kredietinstellingen voor de door deze instellingen verleende bedrijfskredieten.

Na een bevredigende beginperiode is het getij gekeerd en zijn de activiteiten gestaakt, voornamelijk vanwege de devaluatie van de waarde van het fonds. Door de beheerder zijn in 1997, tezamen met het toenmalig Bestuur van het fonds, de eerste pogingen gedaan voor heractivering van het fonds. Vanwege het uitblijven van resultaten hiertoe en vanwege een natuurlijke afvloeiing van bestuursleden van het fonds in de periode daarna, is in 2002 door de enige overgebleven bestuurslid het totale archief van het bestuur overgedragen aan de beheerder en heeft het enig lid ook formeel bedankt als bestuurslid van het fonds. Vanwege een dispuut tussen het laatste bestuurslid en het Ministerie van Financiën, inzake aanspraken van het gewezen (laatste) bestuurslid inzake de actuele waarde van de vergoedingen aan het laatste is door de Minister van Financiën besloten om Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) in te schakelen voor een algehele doorlichting van het fonds. Op basis van het rapport van de CLAD d.d. 26 augustus 2002 no. 519 is toen voorgesteld de Stichting te ontbinden. Vervolgens heeft de Raad van Ministers (RvM) goedkeuring gegeven aan een voorstel tot haar liquidatie en ontbinding.